Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Włochy > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, jako organizacja publiczna ma określoną swoją misję wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej.  Została ona doprecyzowana i uszczegółowiona w aktach prawnych wewnętrznych regulujących organizację i pracę jednostki. Misja Ośrodka odnosi się do celów i zadań realizowanych w ramach przepisów o pomocy społecznej. Misją Ośrodka jest służenie profesjonalną, szanującą ludzką godność, życzliwą i skuteczną pomocą wszystkim mieszkańcom Dzielnicy Włochy oraz innym osobom uprawnionym na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Głównym celem służącym realizacji misji jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Cele i zadania realizowane i osiągane są w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, w strategiach, wieloletnich prognozach finansowych m. st. Warszawy i w planie finansowym Ośrodka w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy oraz procedurami wewnętrznymi określanymi zarządzeniami dyrektora Ośrodka.

Zgodnie z zapisami Statutu Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, do których należą:

 1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. praca socjalna;
 10. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi;
 11. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 12. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 13. dożywianie dzieci;
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy  w tym domu;
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowanie systemu teleinformatycznego;
 18. stworzenie i utrzymywanie OPS, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników;
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Organizacja realizuje zadania zlecone m. st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową:

1.  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3.  prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4.  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5.   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

6.   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i                 niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

7.  wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

1.  udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,

2.  organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,

3.  organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych,

4.  udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,

5.  prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,

6.  przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych. Ośrodek uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz udział swych przedstawicieli w pracach tego zespołu. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej. Obecnie takie instytucje podejmują intensywne działania oraz współpracę z podmiotami reprezentującymi różne sektory w celu zapewnienia swoim beneficjentom jak największe spektrum szeroko pojętej pomocy.

 

 
 
Wprowadził Jaroszewicz Jolanta 29-05-2014
Aktualizujący Jaroszewicz Jolanta 30-05-2014
Zatwierdzający Adamiak Iwona (OPS Włochy) 30-05-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-05-2014
Liczba odwiedzin: 1297
Rejestr zmian